Domy Pomocy Społecznej

Powiat Zgorzelecki dysponuje trzema Domami Pomocy Społecznej, tj.:

Dom Pomocy Społecznej Jutrzenka 

przeznaczony dla osób przewlekle i somatycznie chorych oraz dla osób w podeszłym wieku, liczba miejsc ogółem – 114 w tym:
• dla osób przewlekle i somatycznie chorych 76 miejsc
• dla osób w podeszłym wieku 38 miejsc

Dyrektor: Anna Czerwińska

Adres:   ul. Przechodnia 8, 59-900 Zgorzelec, 
Nr tel.:   75 64 91 630
E-mail: sekretariat@dps-jutrzenka-zgorzelec.pl
http://www.dps-jutrzenka-zgorzelec.pl/

Dom Pomocy Społecznej Ostoja 

przeznaczony dla osób w podeszłym wieku- liczba miejsc 72.

Dyrektor: Anna Kasińska

Adres:   ul. Pułaskiego 11-13, 59-900 Zgorzelec, 
Nr tel.:   75 77 52 580
E-mail: sekretariat@ostojadps.pl

                http://ostojadps.pl

Dom Pomocy Społecznej Jędrek 

przeznaczony dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn – liczba miejsc 79.

Dyrektor: Sylwia Půta-Świercz
Adres:  ul. Parkowa 2, 59-920 Opolno Zdrój, 
Nr tel.:  75 77 38 306
E-mail: sekretariat@dpsjedrek.pl
 www.dpsjedrek.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu wydaje decyzje o umieszczeniu i opłatach za pobyt w domach pomocy społecznej oraz sprawuje nadzór nad tymi domami.

Podstawą skierowania do domu pomocy społecznej jest:

 • Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania: za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej.
 • Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierający w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponadgminnego;
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno – rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • oświadczenia wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r Nr 42, poz.371, z późn. zm.)

W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczanie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia potrzebnych dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu. Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony. Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a przypadku osób małoletnich przedstawicie ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z zawartą umową;

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250 % tego kryterium,

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie:
•gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
Metryka

Liczba odwiedzin:

1015

Podmiot udostępniający informację:

PCPR w Zgorzelcu

Osoba wprowadzająca informację:

Emilia Wawrzyniak

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację:

Emilia Wawrzyniak

Czas pierwotnej publikacji:

14.10.2022 12:38

Czas publikacji najnowszej wersji:

14.10.2022 12:38

Historia zmian

Czas

Dane osoby zmieniającej

Opis zmiany


14.10.2022 12:38

Emilia Wawrzyniak

Publikacja artykułu

Strona powstała w ramach projektu "Rok bez barier" finansowanego przez Fundację PGE.