Opieka wytchnieniowa

PCPR informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.), – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.
Poniżej terminy naboru wniosków w ramach Programu:
1. Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1A lub 1B do Programu) w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do wojewody).
2. Wojewoda sporządza i przekazuje Ministrowi wniosek na środki finansowe w ramach Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, które stanowią odpowiednio (załącznik nr 2A lub 2B, zał. 3 do Programu) w terminie do dnia 25 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu do Ministra).
3. Minister dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia listy rekomendowanych wniosków złożonych przez wojewodów w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.Załączniki


OW - OGÓLNA klauzule - op. wytchnieniowa.doc


Metryka

Liczba odwiedzin:

121

Podmiot udostępniający informację:

PCPR w Zgorzelcu

Osoba wprowadzająca informację:

Emilia Wawrzyniak

Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację:

Emilia Wawrzyniak

Czas pierwotnej publikacji:

7.11.2022 09:36

Czas publikacji najnowszej wersji:

7.11.2022 09:36

Historia zmian

Czas

Dane osoby zmieniającej

Opis zmiany


7.11.2022 09:36

Emilia Wawrzyniak

Publikacja artykułu

Strona powstała w ramach projektu "Rok bez barier" finansowanego przez Fundację PGE.